Scoala Gimnaziala nr. 11, Piatra-Neamt

cropped-dsc0137612
Reclama sponsorizata
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.7/10 (3 votes cast)

O şcoală a cărei istorie numără 31 de ani se poate considera o instituţie tânără. Începuturile ei implică în discuţie şi o alta, Liceul Pedagogic „Gheorghe Asachi”, înfiinţat la rândul lui în 1969 şi funcţionând într-o clădire improprie aflată pe strada Ştefan cel Mare. În 1974 liceul primeşte un local propriu, actuala clădire a Şcolii Nr. 11. Activitatea lui impunea existenţa unei şcoli de aplicaţie pentru practica pedagogică, aşa că liceul preia în acest scop Şcoala Generală Nr. 5 cu clasele I-IV şi cinci grupe de grădiniţă, situate pe strada Audia.
După 1977 clasele cu profil pedagogic intră în lichidare iar liceul intră într-un proces de reorganizare, funcţionând cu ultimele clase de profil şi cu clase cu noi profile. Acest proces durează până în 1983 când liceul capătă profil agricol, urmând să fie preluat de Ministerul Agriculturii.
Din acel moment şcoala a primit număr propriu – 28, iar ulterior, în anul 2003, a devenit Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 11.
Din primii ani ai existenţei Şcoala Nr. 28 s-a impus pe plan municipal, judeţean şi chiar naţional prin rezultate bune la olimpiade şi concursuri. Au fost ani în care s-a obţinut locul I pe ţară cu formaţii de teatru, recital de muzică şi poezie, de gimnastică ritmică, grup UNICEF, expediţii, cor, grup vocal. Mulți dintre elevii noștri au urmat și au absolvit licee și facultăți de prestigiu, devenind specialiști în cele mai diferite domenii de activitate.
Suntem şi în continuare mândri de elevii noştri, de evoluţia lor ulterioară, cu atât mai mult cu cât situarea localului în această zonă periferică nu este lipsită de implicaţii importante.
Colectivul şcolii se străduieşte să găsească soluţii pentru asigurarea condiţiilor optime de funcţionare şi crearea unei ambianţe afective stimulative, deşi contribuţia Asociaţiei Părinţilor este minimă, uneori inexistent.
Ani la rând şcoala s-a confruntat şi cu fenomenul fluctuaţiei cadrelor didactice, care s-a diminuat în ultimul timp. Beneficiind de un cadru extrem de favorabil, acestea s-au putut perfecţiona permanent prin toate formele de care dispunem. Putem afirma că, în ciuda tuturor inconvenientelor inerente, şcoala aceasta a constituit şi constituie şi în continuare un spaţiu care furnizează satisfacţii dascălilor dăruiţi profesiunii.
De aceea există aici un nucleu statornic în jurul căruia s-au polarizat permanent colegii noi. Cultivând un spirit de solidaritate, nu numai între colegi, ci şi cu copiii pe care i-am simţit totdeauna că au nevoie de noi, s-au putut preîntâmpina cazurile de comportare antisocială.
Astăzi, Școala Gimnazială Nr. 11 dispune de spații moderne și spațioase, dotate cu mobilier ergonomic și mijloace de învățământ potrivite desfășurării unor activități didactice și extrașcolare eficiente.
Idealul spre care tinde organizaţia noastră şcolară este crearea unui cadru favorabil dezvoltării personalităţii elevului, încurajarea talentelor de care dispune şi punerea lor în valoare printr-un sistem educativ bazat pe competenţă şi profesionalism,pe încurajarea performanţelor pe care le poate atinge atât profesorul sau elevul.
Ne dorim ca acest colectiv să fie o familie atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice/personalul care activează în şcoală.

Contact
Scoala Gimnaziala Nr. 11 Piatra-Neamt

 • Director: Prof. CARMEN ASIMINE
 • Adresa: str. Gavriil Galinescu, nr. 46, Piatra-Neamt
 • Telefon: 0233.227.606

Cadre didactice

Personal didactic

LIMBĂ ROMÂNĂ
1. Prof. ANCA MIHAELA FLOROAIA
2. Prof. ELENA ROXANA IRINA
3. Prof. DORINA ANCUŢA CHIRILĂ

LIMBI MODERNE
1. Prof. CĂTALINA VASILIU – limba engleză
2. Prof. IOANA CĂTĂLINA BOGHIAN – limba franceză
3. Prof. MIHAELA ALEXANDRINA CENUŞĂ – limba engleză

MATEMATICĂ – INFORMATICĂ
1. Prof. DOINIŢA DIACONU – matematică
2. Prof. CRISTINA LUPU – matematică
3. Prof. MAGDALINIA MARINA – informatică

ŞTIINŢE
1. Prof. LĂCRĂMIOARA GALANTON – fizică
2. Prof. MIRELA ŢĂRANU – biologie
3. Prof. MARIA CHIRILĂ – chimie
4. Prof. STAN TATU – geografie
5. Prof. DOINA DRAGOMIRESCU – istorie

OM-SOCIETATE
1. Prof. CARMEN ASIMINE – cultură civică
2. Prof. LENŢA CATIA – religie
3. Prof. ANIŞOARA LEHACI – religie
4. Prof. ANTOANETA SORLESCU – educaţie tehnologică

ARTE
1. Prof. NECULAI AUGUSTIN CRISTEA – desen
2. Prof. ELENA CRISTINA LUCA – educaţie muzicală

EDUCAŢIE FIZICĂ
1. Prof. RODICA MURGULEŢ
2. Prof. LIVIU IONUŢ CIOINEAG
3. Prof. CATĂLINA IRINA GRIGORAŞ POPA

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
1. Educatoare MARIA DANILĂ
2. Educatoare GENICA OGLAGI

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
1. Înv. MARIANA BURCIU
2. Înv. GABRIELA PASCU
3. Înv. LILI CREŢU
4. Înv. MARCELA SCURTU
5. Prof. ANIŞOARA SANDU
6. Înv. MARIA VALENTINA COSNICEANU
7. Înv. ELENA RAMONA LUPULEASA
8. Înv. LUCIA VENIAMIN

Oferta educationala 2014-2015
Oferta educațională a Școlii Gimnaziale Nr. 11 Piatra Neamț
Oferta educațională a fost elaborată de colectivul didactic al școlii în urma unei analize SWOT:
Puncte tari:
☺încadrarea cu personal didactic calificat;
☺existenţa unei majorităţi a cadrelor didactice cu gr.I şi experienţă bogată la catedră;
☺baza materială modernă, spaţii corespunzătoare;
☺interesul sporit al cadrelor didactice tinere pentru perfecţionare.
Puncte slabe:
☻număr mare de copii proveniţi din grupuri dezavantajate;
☻imposibilitatea asigurării continuităţii la clasă a profesorilor de la diferite discipline;
☻insuficienta valorificare a tehnologiei moderne existentă în şcoală (laborator Ael, tablă interactivă, calculatoare conectate la Internet în unele clase).
Oportunităţi:
☺existenţa unui post de informatician la nivelul şcolii;
☺implementarea cu succes a unor proiecte educaţionale care au antrenat un număr mare de cadre didactice;
☺oferta bogată de cursuri de formare prezentată de diferiţi furnizori, inclusiv cele finanţate de minister;
☺o bună comunicare în cadrul colectivului didactic în organizarea şi planificarea activităţii.
Ameninţări:
☻rutina în analiza situaţiei concrete din şcoală;
☻creşterea numărului elevilor cu părinţi plecaţi, ceea ce împiedică o relaţie strânsă cu familia;
☻supraîncărcarea programului c.d. cu diferite activităţi şcolare şi extraşcolare;
☻costul ridicat al unor cursuri de formare.
DIRECŢII STRATEGICE ALE ACTIVITĂŢII LA NIVELUL UNITĂŢII ŞCOLARE
Situarea activităţii pe două axe principale: incluziunea şi performanţa.
Utilizarea corespunzătoare a spaţiilor moderne, în vederea desfăşurării procesului de învăţământ la standardele actuale;
Elaborarea şi implementarea unor strategii didactice adaptate specificului populaţiei şcolare;
Asigurarea calităţii procesului de învăţământ;
Racordarea şcolii la politicile educaţionale moderne, în vederea dobândirii statutului de şcoală europeană;
Egalizarea şanselor şi sporirea accesului la educaţie pentru creşterea gradului de incluziune socială;
Creşterea capacităţii de iniţiere, concepere şi implementare a proiectelor;
Intensificarea acţiunilor menite să asigure o imagine favorabilă a şcolii în comunitate;
Implicarea familiei, a comunităţii (prin parteneriate) în desfăşurarea activităţilor educative;
Integrarea reală şi eficientă a colegilor nou veniţi în colectiv;
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi afirmarea principiilor educaţiei permanente.
Resurse umane
Furnizarea de servicii educaţionale de calitate este condiţionată, în primul rând, de existenţa şi funcţionarea unei reţele şcolare dinamice, adaptată specificului regional, socio-economic, dar şi teritorial-administrativ, cu repercusiuni în gestionarea fondurilor bugetare alocate.
Structura reţelei şcolare la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 11 se prezintă astfel:
În sem.I al anului şcolar 2013-2014 Şcoala Gimnazială Nr.11 Piatra Neamţ funcţionează cu:

 • 2 grupe preşcolari în corpul B ;
 • 8 clase CP-IV în corpul A;
 • 8 clase V-VIII în corpul A.

Unitatea funcţionează intr-un singur schimb, în ambele corpuri de clădiri care se află pe o rază mai mică de 5 Km.
În acest an școlar, la școala Gimnazială Nr. 11 Piatra Neamț funcționează un număr de 33 cadre didactice, toate calificate, din care, 2 debutanți, 3 cu definitivat, 5 cu gr. II, 23 cu gr. I. Majoritatea cadrelor didactice care predau disciplinele din trunchiul comun şi-au menţinut continuitatea la catedră.
Personal auxiliar și nedidactic:
Toate posturile din şcoală – secretar şef, bibliotecar, administrator financiar de patrimoniu cât şi cele nedidactice sunt acoperite cu personal calificat.
Personal auxiliar:

 • 1 prof. de sprijin
 • 1 logoped
 • 1 psiholog școlar
 • 1 mediator şcolar
 • 1 secretar
 • 1 contabil
 • 1 administrator
 • 1 bibliotecar
 • 1 informatician
 • Personal nedidactic:
 • 6 îngrijitori
 • 1 muncitor
 • 1 paznic

BAZA MATERIALĂ
Pentru desfăşurarea tuturor activităţilor şcoala dispune de 12892 m.p. repartizaţi pe:

 • 20 săli de clasă;
 • 2 săli de curs pentru clasa pregătitoare dotată cu mobilier modern
 • 2 laboratoare (informatică, fizică -chimie);
 • 3 cabinete (limba engleză, istorie –geografie, logopedie,);
 • 1sală de festivităţi multimedia
 • 1 sală de sport şi teren de sport;
 • Biblioteca (10 467 volume)
 • Spaţii destinate cancelariilor, serviciilor de contabilitate, secretariat şi administrativ;
 • 2 cabinete medicale (stomatologic şi de medicină generală).
 • Şcoala dispune de conectare la internet în toate clasele şi cabinetele;
 • Laboratorul de informatică dispune de logistica necesară susţinerii de lecţii folosind programul AeL .
 • Sala de festivităţi are o tablă electronică interactivă, iar 5 din sălile de clasă sunt dotate cu calculator din resurse proprii.

Proiecte/Parteneriate
• „Colegi şi prieteni” – Şcoala nr. 11 – Şcoala Căciuleşti, Girov -Inst. C. Asimine, înv. A. Ignea
• „Împreună învăţăm să ne iubim unii pe alţii” – Şcoala nr. 11 – C.Ş.E.I. „Al. Roşca” înv. M. Burciu, L. Veniamin – prof. V. Macovei , înv. E. Butnariu
• „Copiii plaiurilor moldovene” – Cetăţeni europeni de mâine
Şcoala nr. 11 – SAM „N. Stoleru”
• „Together” – Şcoala nr. 11 – C.Ş.E.I.”Al. Roşca”, prof. L. Aruxandei – prof. M. Murariu
• „Salvaţi copii”! – prof. Niţă Antoaneta
• „Familia – partener în educaţie” – învăţători – diriginţi
• „S.O.S – Natura!” – Împreună învăţăm să iubim Pământul” Şcoala nr. 11 – C.Ş.E.I.
„Al. Roşca” – înv. M. Burciu, L. Veniamin – Prof. V. Macovei, înv. E. Butnariu

Scoala Gimnaziala nr. 11, Piatra-Neamt, 8.7 out of 10 based on 3 ratings
Reclama sponsorizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>