Procedura de adoptie

copil-vorbeste
Reclama sponsorizata
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
  • Ce este adopţia?

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptat şi adoptator, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului iar prin activitățile desfășurate de către Compartimentul adopții, se urmărește asigurarea unei familii permanente copiilor aflați în dificultate.
Dincolo de această legătură de filiaţie, adopţia este un proces extrem de complex care schimbă definitiv viaţa unei familii şi a unui copil.
Adopția produce efecte numai de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești prin care a fost încuviințată.
Adoptatorul are față de copilul adoptat drepturile și obligațiile părintelui firesc față de copilul său.

  • Copiii adoptabili

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este responsabilă de protecţia copiilor care nu pot fi îngrijiţi în propriile familii şi astfel beneficiază de o măsură de protecţie specială. Nu toţi copiii sunt adoptabili, chiar dacă în sistemul de protecţie a copilului există mulţi copii în grija asistenţilor maternali profesionişti sau în centre rezidenţiale. De cele mai multe ori lipsa resurselor materiale şi financiare îi determină pe părinţii biologici să apeleze la aceste servicii suport oferite de direcţiile de asistenţă socială şi protecţia copilului, astfel încât mulţi dintre copiii aflaţi în sistemul de protecţie menţin relații personale și contacte directe cu membrii familiei biologice sau extinse.
Deci, copiii adoptabili sunt acei copii pentru care instanţa de judecată a încuviințat deschiderea procedurii adopţiei interne, în urma demersurilor specialiştilor direcţiei de a reintegra, respectiv, de a integra copilul în familia biologică sau extinsă şi pe baza consimţământului la adopţie exprimat în instanță de către părinţii biologici.( Părinții decăzuți din drepturile părintești, precum și cei cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești păstrează dreptul de a consimți la adopția copilului lor).
Astfel, beneficiarii serviciilor oferite în cadrul Compartimentului adopții sunt: copiii lipsiți permanent de mediul familial sigur și stabil, al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția internă, familii/persoane care solicită evaluarea în vederea obținerii atestatului pentru adopție, familia naturală și extinsă a copilului, familiile aflate în perioada de monitorizare adopție și postadopție.

  • Cine poate adopta?

Un copil eligibil la adopție poate fi adoptat de o persoană sau familie care solicită Direcției de domiciliu evaluarea în vederea obținerii atestatului de persoană/familie aptă să adopte și îndeplinește următoarele condiții:
• are reşedinţa obişnuită în Romania, a locuit efectiv şi continu pe teritoriul României în ultimele 12 luni, anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulate să depăşească 3 luni;
• este cu cel puţin 18 ani mai mare decât copilul adoptabil (în situaţii excepţionale diferenţa de vârstă poate fi mai mica, însă în nici un caz sub 15 ani);
• nu are copil/copii ocrotiţi în sistemul de protecţie specială;
• nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau familiei savârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum illicit de droguri;
• nu este decăzută din drepturile părinteşti;
• îndeplinește garanţii morale şi materiale necesare asigurării dezvoltării depline şi armonioase a copilului;
Etapele adoptiei sunt:
1. Atestarea care cuprinde următoarele:
• Depunerea cererii de evaluare şi a documentelor necesare care se anexează la cererea de evaluare pentru obţinerea atestatului de persoană/familie aptă să adopte;
Cererea de evaluare pentru obţinerea atestatului de persoană/familie aptă să adopte se depune la D.G.A.S.P.C din județul de domiciliu. La această cerere se adaugă şi documentele/actele necesare pentru obţinerea atestatului de persoană/familie aptă să adopte, după cum urmează:
- Copie de pe buletinul/cartea de identitate/permisul de şedere permanentă pe teritoriul României;
- Copie legalizată de pe certificatele de naştere ale solicitanţilor;
- Copie legalizată de pe certificatul de căsătorie/hotărâre de divorţ;
- Copie de pe titlul de proprietate sau alt titlu care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;
- Certificat de cazier judiciar;
- Certificat de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;
- Certificat/adeverinţă medical/ă eliberat/ă de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţit/ă de rezultatele evaluării psihiatrice;
- Adeverinţe de venit;
- Certificat medical sau adeverinţă medicală privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care domiciliază solicitantul;
- Caracterizări de la ultimul loc de mună (minimum două pentru fiecare persoană/membru al cuplului conjugal);
- Declaraţie pe propria răspundere a persoanei/fiecărui membru al cuplului conjugal, dată în faţa notarului public, că nu au fost decazuţi din drepturile părinteşti, că nu are copil/copii în sistemul de protecţie specială;
- Declaratie autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României, în ultimile 12 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulate să depăşească 3 luni;
- Declaraţie privind indicarea motivelor pentru care unul dintre soţi nu doreşte să adopte, în cazul în care cererea este formulată numai de către unul dintre soţi şi celălalt nu se asociază la cerere.
• Evaluarea socială (numărul minim al întâlnirilor necesare pentru evaluarea socială este de 6 întâlniri).
• Evaluarea psihologică(numărul minim al întâlnirilor necesare pentru evaluarea psihologică este de 4 întâlniri).
• Pregatirea pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte.(Pregătirea adoptatorului/familiei adoptatoare se desfășoară prin organizarea de întâlniri în grup și este destinată dezvoltării și evaluării capacității acestora de a răspunde nevoilor copilului adoptat. Aceste întâlniri se desfășoară pe parcursul a 3 sesiuni organizate la un interval de minim 5 zile.)
• Eliberarea atestatului;
Demersurile necesare atestării ca persoană/familie aptă să adopte durează 120 de zile.
Atestatul este transmis Oficiului Român pentru Adopții în termen de 5 zile de la emitere.
După obținerea atestatului, familiile/persoanele apte să adopte sunt înregistrate în Registrul Național de Adopții (R.N.A) a Oficiului Român pentru Adopții urmând a fi selectate pe listele copiilor eligibili la adopție, aflați de asemenea în evidența R.N.A., în vederea începerii procesului de potrivire teoretică și practică cu aceștia. În procesul de potrivire sunt incluși copiii pentru care s-a încuviințat deschiderea procedurii adopțieie interne și adoptatorul/familia adoptatoare care are reședința obișnuită în România și care deține atestat valabil.
Procesul de potrivire constă în identificarea și selectarea adoptatorului/familiei adoptatoare care, din punct de vedere teoretic, răspunde în cea mai mare măsură nevoilor copilului. În urma transmiterii listei de către Oficiu, responsabilul de caz al copilului și psihologul din cadrul Compartimentului adopții sunt obligați să continue procedura de potrivire inițiată de O.R.A, pe baza criteriilor de potrivire teoretică de la nivelul direcției. În situația în care există mai mulți adoptatori/familii adoptatore care răspund în aceeași măsură criteriilor de potrivire teoretică, parcurgerea etapei de potrivire practică se inițiază cu adoptatorul/familia adoptatoare, selectată în urma aplicării criteriilor de ierarhizare. Numărul minim al întâlnirilor în cadrul procesului de potrivire practică este de 4 însă pentru constatarea compatibilității dintre copil și adoptator/familia adoptatoare, cei doi responsabili de caz pot stabili în funcție de particularitățile și evoluția cazului, numărul întâlnirilor necesare.
2. Încredinţarea în vederea adopţiei se face pentru o perioadă de 90 de zile, perioadă în care reprezentanții Compartimentului adopții monitorizează bilunar evoluția copilului încredințat în vederea adopției.
Termenul pentru care se dispune încredințarea se calculează de la data mutării efective a copilului la domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare.

3. Încuviinţarea adopţiei
La sfârșitul perioadei de încredințare în vederea adopției, se depune dosarul la instanța competentă cu propunerea de încuviințare a adopției copilului de către persoana/ familia potențial adoptatoare.

4. Monitorizarea postadopţie.
Monitorizarea postadopție se realizează trimestrial, de către direcția de la domiciliul copilului prin intermediul compartimentului de specialitate, pentru o perioadă de cel puțin 2 ani de la încuviințarea adopției, de către un asistent social și un psiholog.

Adopţia este o alegere definitivă şi, tocmai de aceea, trebuie să fie bine gândită înainte, conştientizată, dorită, voită, organizată şi gestionată în interesul superior al copilului. Specialiştii identifică o familie pentru un copil, nu un copil pentru o familie. Primirea unui copil abandonat poate ridica numeroase probleme. Ca urmare, procesul evolutiv al copilului nu se opreşte la nivelul de primire al copilului în familie. Părinţii adoptivi trebuie să fie pregătiţi şi conştienţi că este doar începutul drumului, că se vor confrunta în mod inevitabil cu o serie de aspecte şi problematici, la care vor trebui să găsească soluţii, astfel încât nevoile acestor copii să fie satisfăcute cât mai bine.
Activităţile şi acţiunile desfăşurate de specialiştii Compartimentului adopţii au rol de intervenţie, monitorizare dar şi de prevenţie, sprijin, suport în întregul proces al adopţiei.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr.11.
Compartiment Adopţii, camera 9
Telefon: 0233/229217 int 146;
0727227193
E-mail:dgaspc_neamt@yahoo.com

Procedura de adoptie, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Reclama sponsorizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>